Easton Avance

4.800.000 

Ống tên: 4800k

Full tên : 6800k ( vand – nock – pin – đầu tên)