Cung tên thể thao F155 – full option

4.200.000 

cung + 6 tên + thước ngắm + túi đưng cung hoăc quiver + tab + guarm + arrow rest + bia mục tiêu + free ship + chân cung + nockingpoint + sáp