Cung tên B1 TBow

5.890.000 

Cung + 5 tên cacbon + tab + guarm + bia mục tiêu + nockingpoint + arrow rest